logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego


Cel usługi
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Sprawę prowadzi i informacji udziela
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 6, parter, tel. 86 218 38 75.
 
Kogo dotyczy
Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Od 1 stycznia 2013 świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu   rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.”,

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

osoba sprawująca opiekę:

 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. oustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

osoba wymagająca opieki:

 1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. oustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa     w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. oustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej


Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na okres ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Kwota świadczenia za pełen miesiąc od 1 maja 2014 r. wynosi 800 zł, od 1 stycznia 2015 r. - 1 200 zł. Od 2016-01-01  świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 1300 zł. miesięcznie. W kolejnych latach świadczenie pielęgnacyjne będzie ustalane na podstawie wskaźników waloryzacji;  pierwsza waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego zostanie przeprowadzona w 2017 roku.


Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego),z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu- wójt opłaca składkę ubezpieczenia zdrowotnego.

 
Czas realizacji
Do 1 miesiąca
 
Wymagane dokumenty
 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
 • Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 
Opłaty
Brak opłat
 
Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dniu od dnia doręczenie decyzji.
 
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 114 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 - ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 t.j.- ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz .291 t.j.- ze zm.).
Załącznikipobrań
file typ Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 20,92 KB 328

Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-19 11:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-19 11:46
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-07 11:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 842