Jak załatwić sprawę

Przyznanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego


Nazwa usługi
       Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 
Cel usługi
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków

Miejsce załatwienia sprawy
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 6, parter, tel. 86 218 38 75.

Wymagane dokumenty
- wniosek (druk do wypełnienia dostępny na miejscu w pokoju nr 18);
- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzjącego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
- kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawnośc, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
- zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
- zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny,
b) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
f) umowę dzierżawy — w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego —w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
— zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
— informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

- akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów — w przypadku osoby uczącej się;
- kartę pobytu — w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
- odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka — w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka — w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
- odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
- orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
- odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
- inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Gdzie odebrać formularze:
Urząd Gminy- pokój nr 18, I piętro lub ze strony Urzędu pod hasłem "druki do pobrania".

Opłaty:
Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Wysokośc zasiłku rodzinnego wynosi:
a)   77,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż.;
c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 r.ż.do ukończenia 24 r.ż.;
Do zasiłku odzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka (1 000,00 zł)- jednorazowo;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowwawczego (400,00 zł miesięcznie);
- samotnego wychowywania dziecka (170,00 lub 250,00 zł miesięcznie);
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko);
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60,00 zł na dziecko do 5 r.ż. i 80,00 zł na dziecko powyżej 5 r.ż. do ukończenia 24 r.ż - miesięcznie);
- rozpoczęcia roku szkolnego ( 100,00 zł jednorazowo);
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( 90,00 zł na zamieszkiwanie i 50,00 zł na dojazdy - miesięcznie).


Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 574,00 zł na osobę w rodzinie; w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym dopuszczalny dochów wynosi- 664,00 zł.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala sie od miesiąca , w ktorym wpłynął wniosek, do końca okresu zasiłkowego, trwający od 1 listopada danego roku do 31 października roku nastepnego.
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami są wypłacane 21 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy w Miastkowie bądź przelewem na konto wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 114- tekst jednolity z późn. zm);
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013, poz.3);
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokosci dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U.  poz. 959 )
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).


Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku.


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 10:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-07 11:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 746