logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych


Nazwa usługi
Zasiłek pielęgnacyjny
 
Miejsce załatwienia sprawy

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 6, parter, tel. 86 218 38 75.

Wymagane dokumenty
- wniosek (druk do wypełnienia dostepny w pokoju nr 6, Ip.)
- orzeczenie o niepelnosprawności albo o rzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawności;
- kopię dokumentu stwierdzającego tozsamość wnioskodawcy.

Opłaty:
Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2, za posrednictwem Wójta Gminy Miastkowo, w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecko,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat,
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.
Zasiłek ten nie przysługuje osobie przebywającej w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Nie przysługuje również, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy     o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony lub do końca miesiąca, w którym upływa termin wazności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zasiłki pielęgnacyjne są wypłacane do 23 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy w Miastkowie bądź przelewem na konto wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992- tekst jednolity, z póź. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz.1769).


Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o przynaniu lub odmowie przyznania zasiłku.

Załącznikipobrań
file typ Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 21,56 KB 308

Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 10:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 10:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-07 11:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 547