logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń alimentacyjnych (obowiązuje od 1 października 2008 r)


Nazwa usługi
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Cel usługi
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Miejsce załatwienia sprawy

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 6, parter, tel. 86 218 38 75.

Wymagane dokumenty

Do wniosku załączyć należy odpowiednio niżej wymienione dokumenty:
 1. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu;
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej;
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej osoby uprawnionej;
 5. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopia odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub kopia ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 6. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 7. Kopię orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna pranego dla osoby uprawnionej;
 8. Zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 9. Oświadczenie złożone na obowiązującym druku o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny uzyskanych z innych źródeł niż wymienione wyżej. Formularze dostępne w Urzędzie Gminy.
 10. Zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 11. Osoby posiadające gospodarstwo rolne wydzierżawiający bądź dzierżawcy gospodarstwa rolnego przedkładają zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 12. Kopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
 13. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 14. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub
 15. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 16. Upoważnienie pełnoletniej osoby uprawnionej do złożenia wniosku i pobierania świadczeń z funduszu w jej imieniu wraz z kopią dokumentu tożsamości.

Wnioskodawca załączając do akt sprawy kopie wymaganych dokumentów zobowiązany jest przedłożyć do wglądu ich oryginały celem uwierzytelnienia załączanych kopii.

 
Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składają wniosek o ich przyznanie wraz z wymaganą dokumentacją w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
 
Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego .
 
W przypadku gdy świadczenie alimentacyjne dochodzone jest od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się do organu właściwego łącznie z informacją sądu okręgowego lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z :
 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 
Prawo do świadczeń z funduszu ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego tj. od 1 października bieżącego roku do końca tego okresu tj. do 30 września roku nastepnego.

Opłaty:

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (tj. wyroku lub ugody), jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
- do ukończenia 18 roku życia
- albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia ,
- albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

 
 
Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł .
 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZMIAN W LICZBIE CZŁONKÓW RODZINY, UZYSKANIA LUB UTRATY DOCHODU ALBO INNYCH ZMIAN MAJACYCH WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OSOBA UPRAWNIONA ALBO JEJ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY, SĄ OBOWIĄZANI DO NIEZWŁOCZNEGO POWIADOMIENIA O TYM FAKCIE ORGANU WYPŁACAJĄCEGO ŚWIADCZENIA.
 
NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PODLEGAJĄ ZWROTOWI WRAZ Z NALEŻNYMI ODSETKAMI.
 
 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228-t.j.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U z 9 lipca 2010 r., Dz.U. Nr 123, poz.836 ze zm. );
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego  (Dz.U.2011.Nr 73, poz.395).

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia alimentacyjnego.

Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 10:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-29 10:18
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-07 11:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 573