logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr IGN.271.6.2018


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

                                                                                   Miastkowo, 18 czerwca 2018 r.

IGN.271.6.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.6.2018

na Budowę boiska wielofunkcyjnego w Tarnowie

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuję informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 204 087,00 zł
  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto zł

Okres gwarancji   i rękojmi za wady

1

Firma Wielobranżowa

Magdalena Łach

ul. Kościuszki 75

07-411 Rzekuń

 

264.985,00 zł

 

84 miesiące

 

Termin wykonania zamówienia: do 15.09.2018 r. Warunki płatności zgodnie z projektem umowy.

 

 

 

                                                           Wójt

Kazimierz Górski

 


Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2018-06-18 11:55
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2018-06-18 11:55
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-12-07 09:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 651