logo Miastkowo  
Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:,, Budowę drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu gminnej i powiatowej infrastrukt


 

 

Gmina Miastkowo

Ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, dnia 06 czerwca 2019 r.

IGN.271.8.2019

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.8.2019 na ,, Budowa drogi gminnej nr 105888B
w Miastkowie polegająca na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- Etap III

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.8.2019 na ,, Budowa drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegająca na rozbudowie

i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- Etap III’’

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Budowa drogi gminnej nr 105888B
w Miastkowie polegająca na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- Etap III
’’,
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

 

- BIK- Projekt Sp. z o.o.

ul.
Poligonowa 32

18-400 Łomża

 

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ.

 

UZASADNIENIE FATYCZNE:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp
i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady” – 40 pkt).

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Cena

Okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady

Łączna liczba punktów

1.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

31,40

40,00

71,40

2.

BIK- Projekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

60,00

40,00

100,00

3.

FIRMA DROGOWO- BUDOWLANA

,,AMSTONE’’ Patrycja Mielnicka

Łazy, ul. Prosta 8,
07-410 Ostrołęka

50,12

40,00

90,12

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Martyna Dąbrowska2019-06-06
Wprowadził(a) :Martyna Kopeć2019-06-06 10:19
Zatwierdził(a) :Martyna Kopeć2019-06-06 10:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 271