Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Prawo » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta z 2005 r. ·

Wyszukiwarka

ZARZĄDZENIE Nr 32/05 Wójta Gminy Miastkowo
z dnia: 14 listopada 2005 roku
w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203;z 2005 r.Nr 172,poz.1441) i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U Nr 261 poz. 2603, Nr 281,poz..2782 ; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175, poz. 1459 ) oraz uchwały NR XXIV /130/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznaczam do zbycia na rzecz Pana Krzysztofa Ruszczyka s. Tadeusza zamieszkałego Podosie ul. Długa 12 nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 155/1 o powierzchni 777 m2
obręb Podosie za cenę brutto 3.471 zł ( słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden ), w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , stanowiącej własność nabywcy.

§ 2

Szczegółowe warunki sprzedaży i opis nieruchomości obejmuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT

Jerzy Wróblewski
Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: pon, 14 listopada 2005 14:23
Data upublicznienia: pon, 14 listopada 2005 14:26
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 221 razy

Pliki do pobrania:

    ·  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR