Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Podatki, opłaty lokalne ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 20

UCHWAŁA NR II/14/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek od posiadania psów .

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 pkt. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ uchwala się , co następuje :

§ 1

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów , od jednego psa rocznie w wysokości - 25 zł

§ 2

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku ustala się przedmiotowy podatek proporcjonalnie do liczby miesięcy , w których istniał obowiązek podatkowy.
3.Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca , w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek .

§ 3

Podatek od posiadania psów płatny jest u sołtysa lub w kasie Urzędu.

§ 4

Ustala się dla sołtysów wsi wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 50 % od zainkasowanych kwot.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 107/XXI/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Małgorzata Zajączkowska

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: cz, 10 lipca 2003 08:27
Data upublicznienia: cz, 10 lipca 2003 08:30
Artykuł był czytany: 1412 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR