bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami

05/09/2013

1. Dlaczego zmieniono ustawę?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucanie śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

 

2. Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej tego systemu,

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

 

3. Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

  • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
  • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
  • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu,
  • sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.

 

4. W jaki sposób wnosić opłatę za śmieci?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy wnosić bez wezwania, miesięcznie w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, za pośrednictwem banku lub przez Internet, na indywidualne konto przypisane każdemu Klientowi.

 

5. Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.


6. Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np. urodziło się dziecko czy zmarła osoba zamieszkująca daną nieruchomość?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


7. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie dwa razy w roku w czasie zbiórek przeprowadzonych akcyjnie, można też oddać nieodpłatnie w:

  • sklepie lub hurtowni, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju,
  • Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastkowie, ul. Długa 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

 

8. Jakie rodzaje odpadów wytwarzamy?

Odpady komunalne – wszystkie odpady powstające na terenie gospodarstw domowych.

Odpady wielkogabarytowe – odpady komunalne, których ze względu na duże rozmiary mieszkaniec nie umieści w pojemniku na odpady, np.: zużyte meble.

Odpady ulegające biodegradacji – odpady komunalne ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu, np.: odpady kuchenne, spożywcze, ogrodowe.

Odpady zielone – odpady pochodzenia roślinnego, np. trawa, chwasty.

Odpady budowlane i rozbiórkowe – odpady powstałe podczas remontów i rozbiórek budynków.

Odpady niebezpieczne - odpady, które wpływają negatywnie zarówno na człowieka jak i na środowisko naturalne np.: baterie, akumulatory, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.

 

9. Co to jest PSZOK?

PSZOKPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą bez dodatkowych opłat oddawać odpady komunalne. W naszej gminie mieści się w Miastkowie, ul. Długa 7. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.


10. Czy w sytuacji, gdy nie będę oddawał śmieci, nie będę musiał ponosić opłaty za odpady?

Opłata za odpady jest stała, nie ulega zmianie, bez względu na ilość oddawanych odpadów. Opłatę za odpady należy uiszczać w niezmienionej kwocie, pomimo, iż odpady nie zostały oddane.


11. Jakie są korzyści z selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

Ekonomiczne: Za odpady zbierane selektywnie zapłacisz mniej. Ponadto pomożesz w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku i uniknięciu kar dla gmin w przypadku ich nieuzyskania.

Ekologiczne: Jeśli coś jest dla nas nieprzydatne nie odznacza to od razu, że nic już nie da się z tym zrobić. Przeciwnie. Większość odpadów można ponownie wykorzystać lub przerobić. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Czy wiesz, że każda tona selektywnie zebranej makulatury ratuje życie 17 drzewom i oszczędza 1200l wody?

Etyczne: Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska, w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne rezultaty. Każdy z nas może się przyczynić do ochrony środowiska.

A czy ty segregujesz odpady?

 


Informujemy, że mieszkańcy mogą kierować pytania dotyczące systemu gospodarki odpadami na adres mailowy: pytania.odpady@o2.pl  w tytule wiadomości wpisując: pytania odpady.


Loading...
Ładowanie strony ...