logo Miastkowo  
Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miastkowo jest Wójt Gminy Miastkowo, adres siedziby: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, za pomocą adresu: iod@miastkowo.pl
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Miastkowo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Miastkowo,
  2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miastkowo,
  3) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miastkowo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Miastkowo.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1) prawo do dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
  3) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO,
  5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Miastkowo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-05-28 14:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-05-28 14:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2022-11-07 15:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 2493