logo Miastkowo  
Praca w Urzędzie Regulamin naboru pracowników

Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Celem niniejszego Regulamin jest ustalenie zasad zatrudnienia pracowników
w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.

§ 2. Zasady naboru określone w Regulaminie stosuje się również do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych - Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do zatrudniania pracowników samorządowych:
2.1) na stanowiskach pomocniczych i obsługi,
2.2) na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego,
2.3) na stanowiskach obsadzanych w ramach wewnętrznego ruchu kadrowego spowodowanego zmianami organizacyjnymi, przesunięciami pracowników, awansami.

ROZDZIAŁ II
PODJĘCIE DECYZJI O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY REKRUTACYJNEJ NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

§ 4. Decyzje o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.

§ 5. Sekretarz bądź kierownik referatu przedkłada Wójtowi do akceptacji opis stanowiska pracy objętego procedurą rekrutacyjną.

§ 6. Opis stanowiska , o którym mowa w § 5 , zawiera:
2.1) określenie wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji jakie musi posiadać osoba zajmująca dane stanowisko, ze wskazaniem które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
2.2) określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy;
2.3) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
2.4) inne dane określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

ROZDZIAŁ III
ETAPY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

§ 7. Wyróżnia się następujące etapy naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
2.1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze;
2.2) powołanie komisji konkursowej;
2.3) przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;
2.4) analiza formalna dokumentów aplikacyjnych;
2.5) test sprawdzający i/lub rozmowa kwalifikacyjna;
2.6) wyłonienie najlepszych kandydatów na wolne stanowisko;
2.7) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze;
2.8) podjęcie przez Wójta decyzji o zatrudnieniu;
2.9) informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze;
2.10) podpisanie umowy o pracę.

PODROZDZIAŁ 1
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

§ 8. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy .

§ 9. Elementy ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze określa ustawa.

§ 10. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miastkowo.

PODROZDZIAŁ 2
POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 11. Dla dokonania czynności związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową.
§ 12. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
2.1) Sekretarz Gminy lub inna osoba wskazana przez Wójta jako przewodniczący Komisji;
2.2) Kierownik referatu lub inna osoba reprezentująca jednostkę organizacyjną do której prowadzony jest nabór;
2.3) pracownik kadr lub osoba go zastępująca;
2.4) pracownik wyznaczony przez Wójta.

§ 13. W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoba której dotyczy postępowanie rekrutacyjne, albo pozostaje wobec niej w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

§ 14. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 15. Komisja Konkursowa działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

PODROZDZIAŁ 3
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

§ 16. Po ogłoszeniu naboru w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

§ 17. Wykaz dokumentów aplikacyjnych jest każdorazową wskazywany w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.

§ 18. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są tylko w formie pisemnej, bez możliwości przekazywania drogą elektroniczną

PODROZDZIAŁ 4
ANALIZA FORMALNA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

§ 19. 1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów i ustala czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań Komisja odrzuca.
19.2. W przypadku , gdy żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, bądź gdy do konkursu nie przystąpiła ani jedna osoba, Komisja kończy postępowanie konkursowe i sporządza od razu protokół.
19.3. O zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu dalszego postępowania kandydaci zostają poinformowani indywidualnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej. O fakcie odrzucenia oferty informuje się również danego kandydata.

PODROZDZIAŁ 5
TEST SPRAWDZAJĄCY I/LUB ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

§ 20. 1. Osoby, które spełniły wymagania niezbędne i złożyły komplet dokumentów dopuszcza się do kolejnego etapu rekrutacji, którym mogą być test sprawdzający i/lub rozmowa kwalifikacyjna.
20.2. Możliwe jest przeprowadzenie tylko testu sprawdzającego, testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej bądź tylko rozmowy kwalifikacyjnej.
20.3. Decyzję w sprawie wyboru formy rekrutacji (wymienionych w ust. 2) podejmuje Komisja Konkursowa..
§ 21. 1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata niezbędnych do wykonywania pracy.
21.2. Treść testu kwalifikacyjnego (pytań i zadań), w tym sposób oceniania i punktowania oraz szczegółowy sposób przeprowadzania testu opracowuje komisja konkursowa.

§ 22. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również poznać cechy osobowościowe kandydata ( udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, jasność wypowiedzi, spokój i opanowanie, komunikatywność, itp.).

§ 23. Komisja konkursowa ocenia kandydata , stosując ustaloną wspólnie metodę.

PODROZDZIAŁ 6
WYŁONIENIE NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

§ 24. Po przeprowadzeniu testu sprawdzającego i/lub rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa dokonuje podsumowania i wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według stopnia spełnienia wymagań niezbędnych i wymagań dodatkowych i przedstawia ich Wójtowi.

§ 25. Ostateczną decyzje co do wyboru i zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt Gminy Miastkowo.

PODROZDZIAŁ 7
SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

§ 26. Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który zawiera:
2.1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych  kandydatów , wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2.2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
2.3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;
2.4) uzasadnienie dokonanego wyboru.

PODROZDZIAŁ 8
PODJĘCIE PRZEZ WÓJTA DECYZJI O ZATRUDNIENIU I INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

§ 27. Protokół z przeprowadzonego naboru przekazywany jest do Wójta.

§ 28. Wójt po zapoznaniu się z protokołem podejmuje decyzje, którego z wyłonionych kandydatów należy zatrudnić lub na wniosek Komisji Konkursowej unieważnia postępowanie konkursowe.

§ 29. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na danym stanowisku.

§ 30. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów i ustaleniu kwoty wynagrodzenia podpisywana jest umowa o pracę.

PODROZDZIAŁ 9
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

§ 31. 1. Po zakończeniu procedury naboru, informacja o wyniku naboru jest upowszechniana poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i opublikowanie na stronie BIP na okres co najmniej 3 miesięcy.
31.2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:
2.1) nazwę i adres jednostki;
2.2) określenie stanowiska urzędniczego;
2.3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
2.4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

 


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-09 12:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-09 12:22
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-07-02 10:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 6340