logo Miastkowo  
Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzneProtokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

26.10.2016 r. 12:27

Kontrola planowana po zakończeniu realizacji projektu pt. "Nowoczesne przedszkola na terenie Gminy Miastkowo"

31.08.2016 r. 14:08

Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miastkowo za 2014 r. i inne wybrane okresy

17.11.2015 r. 11:45

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek

17.11.2015 r. 11:44

Ocena prawidłowości realizacji zadań

17.11.2015 r. 11:43

Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego

17.11.2015 r. 11:42

Przestrzeganie wymogów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

17.11.2015 r. 11:42

Poprawność klasyfikowania i kwalifikowania materiałów archiwalnych, stan zachowania, uporządkowania, zewidencjonowania i warunków ich przechowywania

17.11.2015 r. 11:41

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa

17.11.2015 r. 11:36

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw

17.11.2015 r. 11:35

Sprawdzenie realizacji przez gminę zadań dotyczących przestrzegania przepisów z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

17.11.2015 r. 11:34

Prawidłowość przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

17.11.2015 r. 11:32

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej  Gminy Miastkowo

21.03.2012 r. 12:38

Kontrola Archiwum Zakładowego - Urzędu Gminy Miastkowo i Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie

30.11.2011 r. 09:59

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miastkowo

30.11.2011 r. 09:58