logo Miastkowo  
Oświadczenia majątkowe Wprowadzenie

Oświadczenia majątkowe -> Wprowadzenie


Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) osoby pełniące funkcje publiczne zostały zobowiązane do złożenia w terminie do 30 kwietnia każdego roku oświadczeń o swoim stanie majątkowym.

W zakresie samorządu gminnego obowiązek ten dotyczy: radnych, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta. Oświadczenia dotyczą majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Oświadczenia majątkowe składane są wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.

Oświadczenia będą sukcesywnie zamieszczane na stronach BIP. Publikowanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Oryginały złożonych oświadczeń majątkowych radnych znajdują się u pracownika do spraw obsługi Rady, pozostałe nastomiast znajdują się u pracownika do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług.

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-03 10:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-03 10:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 3936