logo Miastkowo  
Skargi, wnioski, petycje Wprowadzenie

Skargi, wnioski, petycje


Skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Wnioski

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

Organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 


 

Wójt Gminy Miastkowo przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 15.30, a w innych dniach w miarę dysponowania wolnym czasem


Organizacją przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się sekretarz gminy.


Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od. 14.00 - 15.30 w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy.
 

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.

Przedmiotem petycji może być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego podmiotu wnoszącego petycję lub ochrona szczególnie istotnych dla niej wartości, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Autor petycji powinien wiedzieć, że:

 • petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
 • petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
 • złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
 • sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-06 10:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-06 10:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2020-01-24 10:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 6317