logo Miastkowo  
Wójt Gminy Kompetencje

Wójt -> Kompetencje


Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo:
 1. Wójt kieruje pracą Urzędu  przy pomocy  Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.
 2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
 4. Wójta, w czasie jego nieobecności w pracy spowodowanej: urlopem wypoczynkowym, uczestniczeniem w szkoleniach i kursach, wykonywaniem innych obowiązków służbowych poza stałym miejscem pracy oraz niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej do 30 dni, zastępuje Sekretarz Gminy – działający na podstawie udzielonych odrębnymi pismami pełnomocnictw i upoważnień.

Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;
 2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;
 3. przygotowywanie projektu budżetu Gminy;
 4. nadzorowanie realizacji budżetu Gminy;
 5. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy;
 6. przygotowywanie projektów  i określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy;
 7. wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki;
 8. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe;
 9. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
 10. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;
 11. nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego, w stosunku do pracowników Urzędu  i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 

WYCIĄG z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
(Dz.U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.)

Art. 29a. 1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

"Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)." Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."

2. W celu złożenia przez wójta ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.

3. Jeżeli sesja zwołana w trybie określonym w ust. 2 nie odbyła się, wójt składa ślubowanie o treści określonej w ust. 1 przed właściwym terytorialnie komisarzem wyborczym. Złożenie ślubowania wójt potwierdza podpisem pod treścią ślubowania. Akt ślubowania komisarz wyborczy przesyła niezwłocznie przewodniczącemu rady. Informację o dacie złożenia ślubowania komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości mieszkańców gminy w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia złożenia ślubowania.

4. Uchylanie się od złożenia ślubowania w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta jest równoznaczne z odmową złożenia ślubowania.

Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

1)   przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

1a)  (4) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2)   określanie sposobu wykonywania uchwał;

3)   gospodarowanie mieniem komunalnym;

4)   wykonywanie budżetu;

5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6)   (uchylony).

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 32. (uchylony).

Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem urzędu jest wójt.

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-03 11:59
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-03 12:06
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2015-05-29 09:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 4962