logo Miastkowo  
Informacje i programy Programy

ProgramyGminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miastkowo na lata 2021-2024

10.11.2022 r. 08:24

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2022 rok

09.05.2022 r. 12:30

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030

09.05.2022 r. 12:30

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok

09.05.2022 r. 12:29

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

24.03.2021 r. 13:51

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2020 rok

19.03.2021 r. 07:35

Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2021 rok

18.03.2021 r. 09:52

Gminny Wieloletni program osłonowy „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023

30.04.2019 r. 14:18

Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok

30.04.2019 r. 14:14

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018 - 2022 z perspektywą do roku 2025

30.04.2019 r. 14:12

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2019 rok

30.04.2019 r. 14:10

Program ochrony środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025

05.10.2018 r. 13:55

Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Miastkowo na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025

05.10.2018 r. 13:55

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowowraz ze szczegółową inwentaryzacją

23.01.2018 r. 12:16

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

27.04.2009 r. 14:08