logo Miastkowo  
Rada Gminy Organizacja wewnetrzna i tryb pracy organów Gminy

Rada -> Organizacja wewnętrzna i tryb pracy organów GminyWyciąg ze Statutu Gminy Miastkowo
(UCHWAŁA NR XXXI/176/2018 z dnia 27.09.2018 r.)

Organizacja wewnętrzna Rady

Rozdział 4.
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 14. 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 15. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.

§ 16. 1.  Rada Gminy powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje.

2.  Komisje stałe Rada powołuje na czas kadencji.

3.  Przedmiot działania komisji oraz skład osobowy określa Rada w odrębnej uchwale.

4.  W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 17. 1.   Pracami Komisji Rady kieruje przewodniczący komisji, powoływany i odwoływany przez członków komisji.

2. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji jej pracami kieruje zastępca przewodniczącego, powoływany i odwoływany przez komisje.

§ 18. 1. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 wiceprzewodniczącego.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 19. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący organizuje pracę Rady,
a w szczególności:

1) zwołuje sesje Rady oraz ustala porządek obrad;

2) przewodniczy obradom;

3) zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał;

4) podpisuje uchwały Rady i protokoły z sesji.

§ 20. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Wójt.

Rozdział 5

TRYB PRACY RADY

Oddział 1

Sesje Rady

§ 21. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych
na postawie ustaw.

2.  Rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne;

2) deklaracje zawierające zobowiązania do określonego postępowania;

3) oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie;

4) opinie.

§ 22. 1. Sesje zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępnia się w BIP i na stronie internetowej Gminy.

3.  W przypadku braku możliwości transmisji obrad w tzw. czasie rzeczywistym, nagranie jest udostępniane po zakończeniu sesji w ciągu 24 godzin.

§ 23. 1. Sesje Rady przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, który ustala miejsce i termin odbycia sesji oraz porządek obrad. Zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone tylko w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem sesji, a w przypadku o którym mowa w ust. 5, na 7 dni.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna bieg od dnia następnego po wysłaniu zawiadomień i nie obejmuje dnia odbywania sesji.

4.  Powiadomienia wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji przekazuje się radnym w formie papierowej bądź na ich wniosek w formie elektronicznej.

5. Materiały, o których mowa w ust. 4, których skopiowanie i dostarczenie wiązałoby się z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów bądź nakładów pracy uznaje się za dostarczone, o ile zostały udostępnione radnemu w formie elektronicznej lub do wglądu w Urzędzie Gminy.

6. Na zasadach określonych w ust. 2, 3, 4 i 5 o obradach sesji zawiadamia się również przewodniczących jednostek pomocniczych.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad podawane jest do wiadomości mieszkańców poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 24. 1. W sali obrad przygotowuje się wydzielony stół, za którym miejsca zajmują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz Wójt.

2. W lokalu obrad zapewnia się wyodrębnione miejsca dla radnych, a także miejsca dla sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, innych zaproszonych gości i publiczności.

§ 25. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, chyba, że ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, na wniosek Przewodniczącego lub radnych, Rada postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

§ 26. 1. W przypadku stwierdzenia braku wymaganej liczby radnych (poniżej 8 radnych) w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym,
że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją ważność.

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady odnotowuje się w protokole.

§ 27. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły

„Otwieram ...........(nr kolejny sesji) sesję Rady Gminy Miastkowo”.

3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady:

1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad;

2) przedstawia porządek obrad;

3) przyjmuje wnioski dotyczące zmiany w porządku obrad, które poddaje pod głosowanie.

§ 28. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) informację o protokole z poprzedniej sesji;

2) informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, w tym zwłaszcza przedstawienie pism, opinii, wniosków, itp., wpływających do Rady i sposobie ich załatwienia;

3) informację o pracy Wójta między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

4) rozpatrzenie projektów uchwał;

5) interpelacje i zapytania radnych;

6) wolne wnioski.

§ 29. 1.  Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta.

2.Radni mogą składać interpelacje i zapytania na zasadach określonych w ustawie.

§ 30. Przewodniczący może udzielić głosu osobom obecnym na sesji w punkcie porządku obrad
„Wolne wnioski".

§ 31. Wystąpienie osoby, której Przewodniczący udzielił głosu, nie może trwać dłużej niż 10 minut. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia.

§ 32. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym punktem.

2. Przewodniczący udziela głosu radnym, według kolejności zgłoszeń.

3. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.

4. Przewodniczący może udzielić głosu osobie niebędącej radnym w sprawach dotyczących problemów omawianych na sesji.

5. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych.

6. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przywołać mówcę do rzeczy.

7.  Jeżeli tematyka lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, a następnie wykluczyć z sesji.

8. Postanowienia ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję oraz do publiczności.

§ 33. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam ......... (nr sesji) sesję Rady Gminy Miastkowo”.

§ 34. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uważa się za czas trwania sesji.

§ 35. 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg sesji, a w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia;

2) stwierdzenie prawomocności obrad oraz imię i nazwisko przewodniczącego obrad;

3) imiona i nazwiska radnych uczestniczących w sesji;

4) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady;

5) odnotowanie podpisania przez przewodniczącego obrad protokołu z poprzedniej sesji;

6) ustalony porządek obrad;

7) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz treść zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

8) przebieg głosowania i jego wyniki;

9) numery i tytuły podjętych uchwał;

10) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

2. Protokoły z sesji numeruje się cyframi rzymskimi oznaczającymi numer kolejnej sesji, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku. Numeracja według wyżej podanego systemu jest prowadzona dla całej kadencji Rady.

3. Protokoły z obrad sesji przechowuje pracownik wyznaczony przez Wójta.

4. Protokół sporządza się w terminie 10 dni po odbytej sesji.

5. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia w przerwie między sesjami, nie później jednak niż na 3 dni przed sesją.

6. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnieniu protokołu decyduje Przewodniczący po uprzednim wysłuchaniu strony wnoszącej poprawkę lub uzupełnienie i protokolanta.

7. Jeżeli wniosek w sprawie poprawki, o którym mowa w ust. 5 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady Gminy, która poprzez głosowanie uwzględnia bądź nie wniesiony sprzeciw.

8. Uwzględnienie sprzeciwu wymaga sporządzenia aneksu do protokołu.

§ 36. Swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji radni potwierdzają podpisem na liście obecności.

§ 37. Radny nie może wykorzystywać swojej funkcji do celów prywatnych i powinien wyłączyć się z udziału w sprawie, jeżeli sprawa dotyczy jego, jego krewnych lub powinowatych lub jeżeli jest w sprawie zainteresowany materialnie.

§ 38. Radni obowiązani są do utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:

1) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie;

2) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady;

3) przyjmowanie postulatów mieszkańców gminy i przedstawianie ich organom gminy do rozpatrzenia.

Oddział 2

Uchwały

§ 39. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia i opinie są sporządzane w formie odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych odnotowywanych w protokole obrad sesji.

§ 40. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt.

2. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może także wystąpić co najmniej 100  osobowa grupa mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze. Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zostaną określone w odrębnej uchwale.

3. Inicjatywę uchwałodawczą posiada też klub radnych. Zasady wnoszenia projektu uchwały pod obrady rady, na wniosek klubu radnych określa ustawa o samorządzie gminnym.

§ 41. 1.  Projekt uchwały wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie powinno zawierać:

1)  wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;

2)  przedstawienie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych.

2. Wniosek o podjęcie uchwały składa się Przewodniczącemu Rady, który może skierować go do Komisji celem zaopiniowania.

§ 42. 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:

1) numer, datę i tytuł;

2) podstawę prawną;

3) dokładną merytoryczną treść uchwały;

4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały;

5) postanowienie dotyczące utraty mocy, obowiązujących wcześniej uchwał;

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały;

7) sposób ogłoszenia uchwały, o ile wymaga tego przepis prawa.

2. Uchwały numeruje się kolejno w całej kadencji, podając cyframi rzymskimi numer sesji, łamane przez cyfry arabskie oznaczającymi kolejne numery uchwał, łamane przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.

§ 43. Oryginały uchwał Rady ewidencjonuje w rejestrze i przechowuje wraz z protokołem obrad sesji pracownik wskazany przez Wójta.

§ 44. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i wiadomości zależnie od ich treści.

Oddział 3

Procedura głosowania

 

§ 45. W głosowaniu nad uchwałami biorą udział wyłącznie radni.

§ 46. 1.W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, które publikuje się w BIP i na stronie internetowej Gminy.

2.  W przypadku braku możliwości głosowania za pomocą elektronicznego systemu głosowania, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie imienne, przez podniesienie ręki. Sposób głosowania przez poszczególnych radnych odnotowuje się przez postawienie znaku "x" w odpowiedniej rubryce (oznaczonej: za, przeciw, wstrzymujące się) przy nazwisku radnego, na wykazie zwanym imiennym wykazem głosowania radnych, załączonym do każdej uchwały.

3. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, który przelicza głosy oddane „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji lub z ustawowym składem Rady .

4. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady.

5.  Imienny wykaz z głosowania jawnego stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 47. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w przypadkach określonych w ustawach.

§ 48. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy.

2. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana każdorazowo z grona radnych komisja skrutacyjna, która wybiera spośród siebie przewodniczącego. Fakt wyboru komisji odnotowuje się w protokole z sesji.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, doręczając radnym karty do głosowania.

4. Po odebraniu kart, komisja przelicza głosy, sporządza protokół, który przewodniczący komisji odczytuje Radzie i podaje wyniki głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.

§ 49. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości
co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli może
to wykluczyć potrzebę głosowania pozostałych wniosków.

§ 50. Głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały następuje według kolejności ich zgłoszenia z tym,
że w pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

§ 51. W ostatniej kolejności Przewodniczący zarządza głosowanie za przyjęciem uchwały w całości,
ze wszystkimi zmianami przyjętymi w głosowaniu.

§ 52. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

§ 53. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek, uchwała lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” lub „przeciw”.

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub jednego z kilku wariantów, przechodzi kandydatura lub wariant, na który oddano największą liczbę głosów.

3. Jeżeli celem głosowania jest wybór określonej liczby osób, za wybrane uważa się osoby, które uzyskały w kolejności największą liczbę głosów „za”.

§ 54. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

3. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

Oddział 4

Komisje Rady

§ 55. Komisje Rady są jej wewnętrznymi organami, do zadań których należy przede wszystkim rozpatrywanie i opiniowanie spraw należących do kompetencji Rady, w zakresie działania komisji.

§ 56. Komisje ustalają plan pracy na każdy rok kalendarzowy i przedkładają go Radzie w terminie do 31 marca każdego roku.

§ 57. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres działania komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 3 do Statutu Gminy.

4. Zasady i tryb działania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji określa załącznik Nr 4 do Statutu Gminy.

§ 58. Do opiniowania budżetu, jego zmian, a także projektów uchwał rodzących skutki finansowe dla budżetu gminy Rada powołuje Komisję Budżetową.

§ 59. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji, a  w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

3. Przewodniczący komisji może zaprosić do udziału w posiedzeniu inne osoby nie będące członkami komisji.

§ 60. 1. Posiedzenia komisji są jawne. Informacje o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP, na 3 dni robocze przed posiedzeniem komisji.

2. Osoby uczestniczące w posiedzeniu komisji, a niebędące jej członkami mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 61. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Wspólne posiedzenia komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Rady.

3. Pracami wspólnych posiedzeń komisji kieruje przewodniczący jednej z komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Rady, zwany przewodniczącym obrad.

4. Wspólne posiedzenia komisji odbywają się na zasadach jakby była to jedna komisja. Sporządza się jeden protokół z  posiedzenia wspólnego, a  podpisują go przewodniczący komisji uczestniczących w posiedzeniu,
a w razie ich nieobecności zastępcy przewodniczących.

5. Głosowanie tych samych zagadnień w poszczególnych komisjach przeprowadza przewodniczący obrad. Głosy przelicza się odrębnie dla każdej komisji. Wyniki głosowań ujmuje się w protokole z obrad.

6. Warunkiem ważności posiedzenia wspólnego jest quorum każdej komisji oddzielnie.

§ 62. 1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie.

2. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

3. Opinie i wnioski dotyczące projektów uchwał, przedłożonych jej do zaopiniowania, Przewodniczący komisji odczytuje na sesji Rady.

§ 63. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.

§ 64. 1. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności członków komisji i materiały przedkładane komisji.

3. Protokół z posiedzenia komisji powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg obrad. Protokół ten winien w szczególności zawierać:

1) numer posiedzenia w ciągu kadencji;

2) oznaczenie komisji ;

3) datę, czas trwania i miejsce posiedzenia;

4) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

5) imiona i nazwiska członków komisji obecnych na posiedzeniu;

6) imiona i nazwiska członków komisji nieobecnych na posiedzeniu;

7) wykaz osób zaproszonych na posiedzenie komisji;

8) informacje o protokole z poprzedniego posiedzenia;

9) porządek obrad;

10) przebieg posiedzenia, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz treść przyjętych wniosków bądź opinii;

11) podpis osoby sporządzającej protokół i zatwierdzający podpis przewodniczącego obrad.

 

 


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-10-06 13:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-10-06 13:24
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-20 14:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 12921