bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Zmiany w przepisach dotyczących opłat za odpady komunalne

08/11/2019

Informujemy, iż 6 września 2019r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wspomniana nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Do najważniejszych należą:

  • POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Wprowadzenie obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, pozostałości z segregacji).

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

W przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (tj. w wysokości nie niższej niż dwukrotna i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy za odpady zbierane w sposób selektywny).

Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas prowadzili na swojej nieruchomości wyłącznie nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do:

-  zmiany sposobu gromadzenia odpadów poprzez wprowadzenie właściwej ich selekcji (na 5 frakcji),

- złożenie w Urzędzie Gminy Miastkowo nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zmianą sposobu gromadzenia i oddawania odpadów komunalnych, co bezpośrednio wpłynie na zmianę wysokości deklarowanego dotychczas  zobowiązania z tytułu opłaty – zmianie ulega stawka tej opłaty.

  • NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

Zmiana terminu składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest  obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

  • NOWA RANGA ZAWIADOMIENIA

Zawiadamianie właścicieli nieruchomości o zmianie wysokości obowiązującej stawki

Zmienia się ranga zawiadomienia o zmianie wysokości obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas zawiadomienie miało charakter informacyjny. Obecnie zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oprócz funkcji informacyjnej będą mogły stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a w rezultacie – w przypadku zalegania zobowiązanego z płatnością opłaty – do wszczęcia postępowania  egzekucyjnego.

  • KARY ZA NIESKŁADANIE DEKLARACJI

Wprowadzenie przepisów karnych w przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o  wykroczenia.