bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

Ogłoszenie  Wójta Gminy Miastkowo - Gminnego Komisarza Spisowego

15/06/2020

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące wymagania:

  • osoba pełnoletnia;
  • zamieszkiwanie na terenie gminy Miastkowo;
  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;
  • posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie;
  • osoba nie może być skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

  • zgłoszenie kandydata (zał. nr 1)
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 2)
  • informacja RODO (zał. nr 3)

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (od 7.15 do 15.00), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020”, w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18- 413 Miastkowo.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Anna Wiśniewska pok. Nr 13, tel. 86 217-48-67.

Na podstawie informacji GUS dla Gminy Miastkowo przewidziano zatrudnienie 2 rachmistrzów terenowych.

Kandydat na rachmistrza terenowego musi zdać egzamin testowy z wynikiem co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

Załącznikipobrań
file typ Załączniki 1, 2, 3 15,34 KB 63