bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
Centralna Baza Emisyjności Budynków
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
Turystyka

MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE - KONKURS FOTOGRAFICZNY

08/04/2021
Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Moja Mała Ojczyzna w obiektywie”. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na piękno przyrody najbliższej okolicy, oraz dostrzeganie niezwykłych i niepowtarzalnych detali naszego środowiska, które powstały w sposób naturalny. Poprzez udział w konkursie pragniemy zachęcić do poznawania przyrody gminy Miastkowo, a zarazem ukazać jej piękno i bogactwo naturalne. Mamy nadzieję, że dzięki fotografii odkryjemy miejsca przyrodniczo cenne i atrakcyjne turystycznie. Chcielibyśmy, aby propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zaowocowało w przyszłości zwiększeniem aktywnych form wypoczynku na terenie gminy Miastkowo.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE
§1
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie.
§2
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny.
2. Ponadto celem konkursu jest:
zachęcanie do poznawania przyrody gminy Miastkowo;
ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy Miastkowo;
odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w gminie Miastkowo;
propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży gminy Miastkowo;
propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie gminy Miastkowo;
ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie Miastkowo;
wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno przyrody w sposób promujący walory przyrodnicze gminy Miastkowo.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
2. Prace będą ocenione w trzech kategoriach wiekowych tj.:
I- dzieci z klas I-III
II- dzieci z klas IV-VI
III- młodzież i dorośli
§4
Zasady ogólne konkursu
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących gminę Miastkowo i jej okoliczną przyrodę.
4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
5. Uczestnik konkursu może przesłać także fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub na nośniku, np. CD. Fotografie w e-mailu lub na kopercie płyty CD należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
6. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
7. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub mailowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym GOKu i w mediach lokalnych.
§4
Zasady szczegółowe konkursu
1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna.
2. Format fotografii: min 15x21 cm.
3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
§ 6
Termin i miejsce składania prac
1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 31.05.2021r.
2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: gokm@op.pl w tytule podając Moja Mała Ojczyzna w obiektywie – praca konkursowa.
3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie otwarcie wiadomości.
4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.
5. Prace można również wysłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie lub na płycie CD z dopiskiem: Moja Mała Ojczyzna w obiektywie – praca konkursowa na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie
ul. Łomżyńska 25/1
18-413 Miastkowo
§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. O dacie i sposobie wręczenia nagród poinformujemy w mediach społecznościowych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: gokm@op.pl