bip     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2022 rok w Gminie Miastkowo

30/05/2022
Urząd Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2022 rok. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miastkowo w 2022 roku. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

Kandydatem na członka Komisji może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Miastkowo pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentuje nie będzie brała udziału w konkursie.

Zgłoszenia kandydatury należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy ul. Łomżyńska 32 w Miastkowie, pokój nr 18 do dnia 15 czerwca 2022 roku.

WÓJT

Kazimierz Górski