bip     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

05/09/2022

loga

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25, 18-413 Miastkowo.

Spotkanie poświęcone będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Miejsce spotania:

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie,
ul. Łomżyńska 25,
18-413 Miastkowo

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania:

09.09.2022, w godz.: 8.00-12.00

Planowany program spotkania:

 1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
 2. Przedstawienie działaności i struktury Stowarzyszenia "Sąsiedzi"
 3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
 4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
 5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzglednieniem starzenia sie społeczeństwa oraz wyludniania sie obszaru planowanego do objecia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
 6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
 7. Dysuksja nad celami LSR i dzialaniami.
 8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
 9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
 10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.
 11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.