bip     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków

02/03/2023

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2023 r. na gminy nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich regularnego opróżniania.

Zgodnie z w/w ustawą właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Ważne jest, aby posiadane rachunki potwierdzały regularność wywozu szamba (z częstotliwością uniemożliwiającą wydobywanie się nieczystości na zewnątrz zbiornika, lecz nie rzadziej niż raz na rok). W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Należy podkreślić, że usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na terenie Gminy Miastkowo takie usługi mogą świadczyć następujące firmy:

- Wierciszewski Zdzisław – Usługi Asenizacyjne, tel. 698 678 445

Stara Łomża nad Rzeką 48, 18-400 Łomża

- WC Serwis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tel. 32 278 45 31

ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze

- TOI TOI Polska Sp. z o.o., tel. 22 614 59 79

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

Wobec powyższego właściciele posesji na których znajduje się zbiornik bezodpływowy lub wykonano przydomową oczyszczalnię, mają obowiązek zgłoszenia tego faktu. Zgłoszeń aktualizacyjnych należy dokonać na załączonym formularzu.

Zgłoszeń można dokonać w Urzędzie Gminy pok. nr 3, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy, elektronicznie podpisane profilem zaufanym bądź przekazać konserwatorowi wodociągu podczas odczytu wodomierza.

Zgłoszeń należy dokonać do 31 maja 2023 roku.