bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Stypendium szkolne 2023/2024: Termin składania wniosków o stypendium szkolne

23/08/2023
zdjecie główne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół ( z wyłączeniem kl "0") – do dnia 15 września

  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296).

 

Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. W przypadku słuchaczy kolegium- na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Wnioski należy składać w wersji papierowej w pokoju nr 6 - budynek UG Miastkowo.