bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok”

08/09/2023
zdjecie główne
Urząd Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok”.

Opinie i uwagi proszę przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, na adres e-mail: oswiata@miastkowo.pl lub zgłaszać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 18 od dnia 8 września do dnia 22 września 2023 roku.

ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Prytuła