bip   bip OPS     
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca

DODATEK OSŁONOWY

24/01/2024

Od stycznia 2024 r. (do 30.04.2024 r.) można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego, który stanowi wsparcie dla najbardziej potrzebujących w pokryciu części kosztów energii, cen gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30.06.2024 r. i będzie wypłacony jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o jego przyznanie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie (Świadczenia rodzinne- pokój nr 6 ) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Podstawą do obliczenia dochodu są dochody za 2022 r., nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego zgodniez zasadą „złotówka za złotówkę”, przy czym nie wypłaca się dodatku w kwocie poniżej 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i wynosi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Gospodarstwa domowe

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcie nie mają formy decyzji, informacja o przyznaniu dodatku zostanie wysłana na adres e-mail wskazany we wniosku. W przypadku jego braku, informacja nie zostanie wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego wymaga rozstrzygnięcia w formie tradycyjnej decyzji.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r. wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.


 

Załącznikipobrań
file typ Klauzula informacyjna. DODATEK OSŁONOWY 49,72 KB 91
file typ Wniosek-dodatek osłonowy 382,15 KB 172

Loading...
Ładowanie strony ...