bip  
  
Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner spis rolny 2020
baner odpady
baner e-pit
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady

ZMIANA USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

22/03/2012

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której każda gmina została zobowiązana do zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z uwarunkowaniami miejscowymi i zapisami ustawy. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. Na wprowadzenie systemu gminy miały 18 miesięcy, tj. do 1 lipca 2013r.

W celu stworzenia nowego systemu w Gminie Miastkowo podjęto szereg uchwał określających prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, tj.:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo.
 2. Uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 3. Uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Powyższe uchwały określają zasady utrzymania czystości i porządku w naszej Gminie - regulują postanowienia dotyczące:

 1. obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie ich nieruchomości i przylegających do nich chodników,
 2. obowiązków zarządców dróg w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych,
 3. zasad postępowania z odpadami komunalnymi,
 4. wymagań jakie powinny spełniać urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów oraz nieczystości ciekłych,
 5. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
 6. zasad postępowania z odpadami problemowymi, takimi jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony i inne odpady niebezpieczne,
 7. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie,
 8. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłaty są niższe w przypadku osób zbierających odpady w sposób selektywny, natomiast w przypadku osób zbierających odpady w sposób zmieszany opłaty są wyższe,
 9. terminu uiszczania opłaty,
 10. wzoru deklaracji,
 11. częstotliwości odbierania odpadów oraz sposób świadczenia usług przez PSZOK.

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo są określone w uchwałach znajdujących się na stronie BIP

 
 
Informacje dodatkowe: