Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-33/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2009 r.
zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm. Miastkowo
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz.U. Nr 28, poz. 169, z 1982 r. Nr 11 poz. 80, z 1990 r. Nr 34 poz.198, z 1995 r. Nr 141 poz.692, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2000 Nr 120 poz.1268, z 2002 r. Nr 113 poz. 984) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr SG. 0151- 17 /09 z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej wsi Rybaki gm.Miastkowo wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Spółka o nazwie „Wspólnota gruntowa wsi Rybaki” zwana dalej „spółką” powołana jest do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową i do właściwego zagospodarowania wspólnoty gruntowej położonej we wsi Rybaki. Spółka posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-10-01 13:28
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-10-01 13:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 243