Praca w Urzędzie Regulamin naboru pracowników

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo


REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY MIASTKOWO I NA STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

 
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu
o otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze.
2. Zasady naboru określone w Regulaminie stosuje się również do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych – Ośrodka Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ II. POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ
§ 2.
Decyzje o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Wójt w drodze zarządzenia.

§ 3.
1.W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego , Wójt powołuje Komisję Konkursową.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a) Sekretarz Gminy jako przewodniczący Komisji,
b) Kierownik Referatu Finansowego, jeżeli przeprowadza się nabór do tego Referatu,
c) Pracownik kadr,
d) Pracownik wyznaczony przez Wójta
3. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3 osobowym.
4. W skład Komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, powinowatym lub krewnym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
5. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

ROZDZIAŁ III. OGŁOSZENIE O NABORZE
§ 4.
Niezwłocznie po wszczęciu procedury naboru, Sekretarz opracowuje opis stanowiska pracy, na które będzie prowadzony nabór. Projekt opisu stanowiska pracy jest zatwierdzany przez Wójta.

§ 5.
1. Na podstawie opisu stanowiska pracy Sekretarz przygotowuje projekt ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydata na to stanowisko. Ogłoszenie o naborze sporządza się zgodnie z art. 13 ust.2 oraz z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych. Projekt ogłoszenia zatwierdza Wójt.
2. Ogłoszenie o naborze kandydatów umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy , a w przypadku naboru na stanowisko Kierownika jednostki organizacyjnej dodatkowy egzemplarz ogłoszenia wywiesza się w siedzibie jednostki.

§ 6.
Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

ROZDZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE KONKURSOWE
§ 7.
1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów i ustala czy kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań Komisja odrzuca.
2. W przypadku , gdy żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, bądź gdy do konkursu nie przystąpiła ani jedna osoba, Komisja kończy postępowanie konkursowe i sporządza od razu protokół.
3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

§ 8.
O zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu dalszego postępowania kandydaci zostają poinformowani indywidualnie przez Sekretarza Gminy. O fakcie odrzucenia oferty informuje się również danego kandydata.

§ 9.
Dalsze postępowanie konkursowe składa się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 10.
1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata niezbędnych do wykonywania pracy.
2. Treść testu kwalifikacyjnego (pytań i zadań), w tym sposób oceniania i punktowania oraz szczegółowy sposób przeprowadzania testu opracowuje komisja konkursowa.

§ 11.
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również poznać cechy osobowościowe kandydata ( udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, jasność wypowiedzi, spokój i opanowanie, komunikatywność, itp.)
2.  Komisja konkursowa ocenia kandydata , stosując ustaloną wspólnie metodę.

§ 12.
1. Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który zawiera:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych  kandydatów , wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samnorządowych;
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
3) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru.
2. Protokół wraz z dokumentacją z naboru Komisja przekazuje Wójtowi Gminy do zatwierdzenia wyników naboru.

§ 13.
Ostateczną decyzje w sprawie wyboru i zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt Gminy.

ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
§ 14.
Po zakończeniu procedury naboru, Sekretarz Gminy niezwłocznie opracowuje informacje o wyniku naboru, która zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejscze zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

§ 15.
Informację, o której mowa w § 14 Sekretarz Gminy niezwłocznie wywiesza na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór oraz umieszcza na stronie Biuletynu Informaji Publicznej na okres co najmniej 3 miesięcy.

ZARZĄDZENIE  NR 14.2012

WÓJTA  GMINY  MIASTKOWO

z dnia 27 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr SG.0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo, z dnia
  20 marca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §  9 - 13  otrzymują następujące brzmienie:

„ § 9. Dalsze postępowanie konkursowe składa się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

     § 10. 1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata niezbędnych do wykonywania pracy.

2. Treść testu kwalifikacyjnego (pytań i zadań), w tym sposób oceniania i punktowania oraz szczegółowy sposób przeprowadzania testu opracowuje komisja konkursowa.

     § 11. 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu
  z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również poznać cechy osobowościowe kandydata ( udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, jasność wypowiedzi, spokój i opanowanie, komunikatywność, itp.)

2.  Komisja konkursowa ocenia kandydata , stosując ustaloną wspólnie metodę.

       § 12. 1. Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który zawiera:

1)      określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych  kandydatów , wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2)      liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

3)      informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;

4)       uzasadnienie dokonanego wyboru.

2. Protokół wraz z dokumentacją z naboru Komisja przekazuje Wójtowi Gminy do zatwierdzenia wyników naboru.

        § 13. Ostateczną decyzje w sprawie wyboru i zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt Gminy.”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.                    

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-09 12:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-09 12:22
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-05-29 10:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 3684