Informacje i programy Informacje

InformacjeInformacja za 2017 r. z realizacji uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 14 listopada 2008 roku

25.05.2018 r. 13:34

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2017 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej

17.05.2018 r. 15:04

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastkowo za 2017 rok

27.04.2018 r. 13:37

Informacja na temat przygotowanych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i pozyskania środków zewnętrznych w roku 2017

04.04.2018 r. 14:42

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

04.04.2018 r. 14:40

Ocena zasobów pomocy społecznej

04.04.2018 r. 14:37

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań

04.04.2018 r. 14:37

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzienie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzienie w Gminie Miastkowo na lata 2012 - 2020

14.03.2018 r. 15:02

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok

14.03.2018 r. 15:00

Informacja  z realizacji zadań oświatowych  za rok szkolny 2016/2017

30.11.2017 r. 11:03

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2017

28.11.2017 r. 12:30

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miaskowie za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej

25.05.2017 r. 14:42

Informacja za 2016 r. z realizacji uchwały Nr XVI/87/08 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 14.11.2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy l

24.05.2017 r. 15:08

Informacja na temat realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Miastkowo w roku 2016

24.05.2017 r. 15:05

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2016

16.02.2017 r. 14:35