Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR SG.0151-35/09
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 listopada 2009 r.
projektu budżetu gminy na 2010 rok.
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz.1458:z 2009 r Nr 52, poz. 420) oraz art. 179, art. 180, art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r . Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227,poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666) oraz uchwały Nr XII/73/04 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się:
  1. projekt budżetu gminy na 2010 rok, w formie projektu  uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
  3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 312,48 KB 86
file typ Załącznik Nr 2 73,18 KB 77
file typ Załącznik Nr 3 54,2 KB 71

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-11-26 15:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-11-26 15:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-11-27 10:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232