Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 kwietnia 2010 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVII sesji odbytej w dniu 30 marca 2010 r.
1) uchwała Nr XXVII/143/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania jednego egzemplarza uchwały Wojewodzie; niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XXVII/144/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XXVII/145/10 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji uchwały zgodnie z zapisami w uchwale, od wejścia w życie uchwały;

4) uchwała Nr XXVII/146/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale, a pracownika do spraw kadr do włączenia jednego egzemplarza uchwały do akt, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr XXVII/147/10 w sprawie zmian w podziale gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania – zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie, Komisarzowi Wyborczemu oraz podania do publicznej wiadomości poprzez przekazanie sołtysom w celu umieszczenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwała Nr XXVII/148/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo – zobowiązuje się inspektora do spraw księgowości budżetowej do podjęcia czynności zapewniających realizację postanowień uchwały oraz inspektora do spraw oświaty do przekazania po 1 egzemplarzu uchwały dyrektorom szkół, w celu przestrzegania zapisów uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-09 14:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-09 14:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 211