Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 16/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 lipca 2010 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) zarządzam, co następuje:

§ 1.  

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXIX sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2010 r.
1) uchwała Nr XXIX/151/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XXIX/152/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do stosowania i przestrzegania postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XXIX/153/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo - zobowiązuje się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do monitorowania zmiany studium, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

4) uchwała Nr XXIX/154/10 w sprawie realizacji projektu ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do koordynacji projektu zgodnie z podjętą uchwałą, od wejścia w życie uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-07-07 08:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-07-07 08:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 186