Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 25/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 października 2010 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXI Sesji Rady Gminy w sprawach:
1) udzielenia pomocy finansowej Miastu Bogatynia;
2) zmian w budżecie gminy na 2010 rok;
3) określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
4) określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
5)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
6)  określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo;
7) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 - 2013;
8) ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Miastkowo - stanowiące załączniki Nr 1 - 8 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Upoważniam:
1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2) Inspektora do spraw  oświaty, kultury i sportu do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
3) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 6 i 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
4) Inspektora do spraw obrony cywilnej i obronności do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-10-22 12:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-10-22 12:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203