Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 listopada 2010 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr  106, poz. 675) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  
 
Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXXI sesji odbytej w dniu 5 listopada 2010 r.
1) uchwała Nr XXXI/163/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bogatynia – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przekazania środków zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
2) uchwała Nr XXXI/164/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
3) uchwała Nr XXXI/165/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do koordynacji uchwały, od wejścia
w życie;
 
4) uchwała Nr XXXI/166/10 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przestrzegania postanowień uchwały przy opracowywaniu projektów uchwał obejmujących swym zakresem współpracę z organizacjami pozarządowymi, od wejścia w życie uchwały;
 
5) uchwała Nr XXXI/167/10 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin- zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty i kultury do przekazania uchwały dyrektorom szkół a Skarbnika Gminy do stosowania zapisów uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
6) uchwała Nr XXXI/168/10 w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo- zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przestrzegania postanowień uchwały, od wejścia
w życie uchwały;
 
7) uchwała Nr XXXI/169/10 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 -2013 – zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa
i ochrony środowiska do koordynacji Planu Gospodarki Odpadami, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
8) uchwała Nr XXXI/170/10 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Miastkowo – zobowiązuje się inspektora do spraw obrony cywilnej i obronności do przestrzegania postanowień uchwały, a Skarbnika Gminy do wypłacania ekwiwalentu w wysokości określonej w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W ó j t
Lidia Małgorzata Grzejka

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 14:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-11-12 14:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200