Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 29/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 listopada 2010 r.
zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 46.151 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie ogółem o kwotę 46.151 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
 4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wynosi 2.278.768 zł.
 
§ 2.
 
Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 14.004.154 zł, w tym ;
  - dochody bieżące – 13.508.603 zł,
  - dochody majątkowe – 495.551 zł.
 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 18.279.789 zł, w tym ;
  - wydatki bieżące – 12.064.684 zł,
  - wydatki majątkowe – 6.215.105 zł.
 
§ 3.
 
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomzy w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka
Załącznikipobrań
file typ Załączniki Nr 1 - 6 32,92 KB 68

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-12-02 08:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-12-02 08:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-02 08:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 200