Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 30/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 6 grudnia 2010 r.
ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2011 rok”
Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974,Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 5a ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873; z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005 r. Nr 155, poz.1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 94, poz.651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316; z 2009 r. Nr 22, poz.120, Nr 19, poz.100, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 127, poz.857) oraz Uchwały Nr XXXI/166/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
1 Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Miastkowo.
2. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów działających na terenie gminy Miastkowo na temat projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok”.
 
§ 2.
 
Określa się termin konsultacji: od dnia 7 grudnia 2010 r. do dnia 21 grudnia 2010 r.
 
§ 3.
 
  1. Konsultacje polegają na złożeniu opinii na piśmie po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok”.
  2. Projekt programu współpracy zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Miastkwo www.miastkowo.pl oraz będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pok.Nr 17.
  3. Opinie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 8 lub przesłać pocztą albo e-mail na adres: oswiata.miastkowo@gmail.com. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy 2011 rok”.
 
§ 4.
 
Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzona informacja. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Miastkowo oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 
§ 5.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury i sportu.
 
§ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski
 
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 36,01 KB 55

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-12-06 10:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-12-06 10:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-06 11:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 207