Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 31/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 grudnia 2010 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  
 
Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad I i II sesji odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.
1) uchwały: Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo;
Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo;
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania miesięcznych diet zryczałtowanych zgodnie z zapisem w uchwale Nr XVIII/103/09 Rady Gminy Miastkowo, niezwłocznie po ich otrzymaniu;
 
2) uchwały: Nr I/3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo,
Nr I/4/10 w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo,
Nr I/5/10 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego;
- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do koordynacji prac komisji, od wejścia w życie uchwał;
 
3) uchwała Nr II/6/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale, a pracownika do spraw kadr do włączenia jednego egzemplarza uchwały do akt, niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W ó j t
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-12-07 14:38
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-12-07 14:38
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213