Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 33/10
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 grudnia 2010 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady III Sesji Rady Gminy w sprawach:
 
1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2018;
2) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2011;
3) zmian w budżecie gminy na 2010 rok;
4) utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Miastkowo;
5) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie;
7) stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholu na określonych obszarach Gminy Miastkowo;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;
- stanowiące załączniki Nr 1 - 8 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
1. Upoważniam:
1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2) Inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby
ich podjęcia;
3) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
4) Inspektora do spraw polityki kadrowej oraz handlu i usług  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby
jego podjęcia.
2. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 2 i 8 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-12-17 14:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-12-17 14:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-20 12:57
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 195