Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 stycznia 2011 r.
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  oraz   art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dz. U z 2010 r. Nr 102  poz,651; Nr 200, poz. 1323 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej z zasobu Gminy Miastkowo, położonych w obrębie wsi Tarnowo.
 
§ 2
 
Wykaz nieruchomości jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik do zarządzenia 27,81 KB 69

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-01-19 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-01-19 11:44
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-02-01 08:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249