Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 5/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 16 marca 2011 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady
IV Sesji Rady Gminy w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
     Miastkowo na lata 2011 - 2018;
2)  zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
3)  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo
     z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011;
5) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
     nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
     oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do
      kategorii dróg gminnych;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo;
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
     przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka na terenie gminy
     Miastkowo;
9) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
       Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;
10) przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia
        całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
        Psychicznymi;
11)  uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2011 rok;
12)  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok;
13)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego;
     - stanowiące załączniki Nr 1 - 13 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
1. Upoważniam:
1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1 i 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2) Inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby
ich podjęcia;
3) Inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 6, 7, 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
4) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 9 i 10 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
5) Przewodniczącego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 11, 12,  i 13 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 2  przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W Ó J T
Jerzy Wróblewski
 

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-03-18 09:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-03-18 09:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 214