Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 10/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
określenia wysokości opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 74, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz.113) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr.19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 101 i 102, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz.1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5 poz.13) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miastkowo, na cele niezwiązane z budową, przebudową,  remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
 
§ 2.
 
 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg wewnętrznych, w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
        1) przy zajęciu pasa drogowego do 20% szerokości - 0,50 zł;
        2) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 20% szerokości - 2,00 zł.
 2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, parkingów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych a dla pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze) ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia za 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,30 zł.
 3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 
§ 3.
 
 1. Określa się następujące stawki opłat rocznych za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg wewnętrznych zajętego przez rzut poziomy urządzeń lub obiektów o których mowa w § 1 pkt :
        1) poza obszarem zabudowanym - 5,00 zł,
        2) w obszarze zabudowanym     - 10,00 zł;
        3) na obiekcie  mostowym         -  80,00 zł.
 2. Stawki opłat za umieszczenie urządzenia lub obiektu ulegają podwyższeniu o 100% w przypadku umieszczenia urządzenia w jezdni.
 3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest  proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
 
§ 4.
 
Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg wewnętrznych w celu o którym mowa § 1 pkt 3 :
 
1) za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,20 zł;
2) za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów niż wymienione  w pkt 1 -  0,10 zł.
3) za  1m2  powierzchni  reklamy  - 1,10 zł.
 
§ 5.
 
Terminy uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych zostaną określone w decyzji administracyjnej lub umowie.
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 7.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-19 12:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-19 12:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-20 10:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194