Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 marca 2011 r.
przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Nr 169, poz. 1420,  z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, według którego:
1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 14.119.357 zł.
2) wykonanie –14.260.859,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1i 1A.
3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 18.394.992 zł.
4) wykonanie – 14.882.232,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2A.
 
§ 2.
 
Przyjąć sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 3.
 
Przyjąć sprawozdanie z  wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 4.
 
Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 5.
 
Przekazać Radzie Gminy sprawozdanie oraz informację o których mowa w §1, 2, 3 i 4 natomiast sprawozdanie o którym mowa w §1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
 
§ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-04-22 11:54
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-04-22 11:54
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-04-22 11:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224