Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 13/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 maja 2011 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21 , poz. 113) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  
 
Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad V sesji odbytej w dniu 27 maja  2011 r.
1) uchwała Nr V/27/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
 
2) uchwała Nr V/28/2011 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – zobowiązuje się inspektora do spraw księgowości budżetowej oraz pracownika prowadzącego sprawy oświaty do podjęcia czynności zapewniających realizację postanowień uchwały, od wejścia w życie uchwały;
 
3) uchwała Nr V/29/2011 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Miastkowo” – zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do podjęcia czynności zapewniających realizację postanowień uchwały, od wejścia w życie uchwały;
 
4) uchwała Nr V/30/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji postanowień uchwały, od wejścia w życie uchwały;
 
5) uchwała Nr V/31/2011 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastkowo - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przestrzegania postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
W ó j t
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 13:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-31 13:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 177