Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2011 r.
oddania w najem lokalu z zasobu gminnego Poczcie Polskiej S.A.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. nr 21, poz.113)  oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz. 65 i 74) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Oddaje w najem Poczcie Polskiej S.A Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kolejowej 26, 15-959 Białystok lokal użytkowy o powierzchni 32,40 m2 wydzielony w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 25/1, lokal nr 1.
 
§ 2.
 
Ustalam okres najmu 3 lata tj od dnia 1 lipca 2011r. do dnia 30 czerwca 2014r.
 
§ 3.
 
Ustalam miesięczny czynsz w wysokości 750 zł netto, plus należny podatek VAT.
 
§ 4.
 
Najemca będzie ponosił wszystkie koszty związane z użytkowaniem lokalu
a także będzie opłacał podatek od nieruchomości.
 
§ 5.  
 
Szczegółowe warunki najmu strony ustalą w umowie najmu.
 
§ 6.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 7.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
WÓJT
Jerzy  Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-07-01 13:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-07-01 13:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 185