Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 16/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 24 czerwca 2011 r.
przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.144,
Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. nr 21, poz.113)  oraz  art. 25 ust.1 i 2  w związku z art. 23 ust.1 pkt 3 i ust. 1 d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102  poz,651; Nr 200, poz. 1323) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miastkowo na lata 2011-2013 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
Jerzy  Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 79,76 KB 68

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-02 14:46
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-02 14:46
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-11-02 14:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 165