Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 30/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 października 2011 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr  21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady
VIII Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;

2) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2012;

4) zmian w budżecie gminy na 2011 rok;

5) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012;

6) zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania ,,Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cześć II, administracja samorządowa”;

7) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.

- stanowiące załączniki Nr 1 - 7 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Upoważniam:

1) Inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt  1, 2, 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2) Skarbnika  Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

3) Inspektora do spraw oświaty, kultury i sportu do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

4) Informatyka do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

5)  Inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-11-04 15:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-11-04 15:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 178