Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 33/2011
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie projektu budżetu gminy Miastkowo na 2012 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) oraz art. 211, art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) oraz uchwały Nr XXX/156/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt budżetu gminy na 2012 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) objaśnienia do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 166,52 KB 54

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-14 11:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-14 11:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2011-12-14 11:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 180