Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 11.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 8 lutego 2012 r.
oddania w najem w formie przetargu lokalu użytkowego z zasobu z zasobu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.144, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 32, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281)  oraz uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania  nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. W.P. z 2009 r. , Nr 8 poz. 65 i 74) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w najem w formie przetargu pisemnego nieograniczonego lokal użytkowy o powierzchni 60 m2, wydzielony na parterze budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Miastkowie przy ulicy Łomżyńskiej 32, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 177, własność Gminy Miastkowo wpisanej do księgi Nr KW 27.418.

§ 2. Ustalam okres najmu nie dłuższy niż 5 lat z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą- aptekę.

§ 3. Ustalam stawkę wyjściową za 1 m2 w wysokości 16 zł netto.

§ 4. Czynsz najmu płatny miesięcznie w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5. Najemca będzie ponosił wszystkie koszty związane z użytkowaniem lokalu, opłacał podatek od nieruchomości  oraz dbał o porządek w budynku i wokół posesji.

  1. Szczegółowe warunki najmu strony ustalą w umowie najmu.

§ 6. Warunki przetargu będą określone w regulaminie.

§ 7. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia jest wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Jerzy  Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikiem 32,69 KB 71

Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-02-09 07:29
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-02-09 07:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-02-09 07:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213