Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 14.2012
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 lutego 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo i na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr SG.0152-5/09 Wójta Gminy Miastkowo, z dnia
  20 marca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §  9 - 13  otrzymują następujące brzmienie:

„ § 9. Dalsze postępowanie konkursowe składa się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

     § 10. 1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata niezbędnych do wykonywania pracy.

2. Treść testu kwalifikacyjnego (pytań i zadań), w tym sposób oceniania i punktowania oraz szczegółowy sposób przeprowadzania testu opracowuje komisja konkursowa.

     § 11. 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu
  z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również poznać cechy osobowościowe kandydata ( udzielanie odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, jasność wypowiedzi, spokój i opanowanie, komunikatywność, itp.)

2.  Komisja konkursowa ocenia kandydata , stosując ustaloną wspólnie metodę.

       § 12. 1. Po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który zawiera:

1)      określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych  kandydatów , wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2)      liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

3)      informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;

4)       uzasadnienie dokonanego wyboru.

2. Protokół wraz z dokumentacją z naboru Komisja przekazuje Wójtowi Gminy do zatwierdzenia wyników naboru.

        § 13. Ostateczną decyzje w sprawie wyboru i zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt Gminy.”

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.                    

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-02-27 14:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-02-27 14:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 194